Extended legal expertise, well understood cases, practical solutions
A maximum of efficiency.

Acreditarea unităților sanitare – reglementări și competențe

Legea privind reforma in domeniul sănătății a fost modificată prin Ordonanța 11/2015 care reglementează competența pentru acreditarea unităților sanitare in sarcina Autorității Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate – instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, înfiinţată prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.

In privința acreditării spitalului a fost introdus un element de noutate. Procesul de acreditare incepe la cerere, după obținerea autorizației de funcționare si poate dura până la 5 ani. Dacă procedura nu se finalizează cu obținerea acreditării, autorizația de funcționare nu va fi retrasă, spitalul putând continua să funcționeze, numai că nu va mai putea să intre în relații contractuale cu casele de asigurări.

Acreditarea este valabilă 5 ani. Înainte de expirarea termenului, unitatea sanitară trebuie să solicite evaluarea în vederea reacreditării. Dacă în urma evaluării sau reevaluării se constată ca nu mai sunt îndeplinite standardele de acreditare, se acordă un termen pentru conformare sau se retrage acreditarea – cu consecințe asupra contractului de furnizare servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

ATENȚIE! Reevaluarea poate fi solicitată de ANMCS, de reprezentanții legali ai spitalului, de Ministerul Sănătății precum și de CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate).

Rămân valabile certificatele de acreditare emise de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.

Cu privire la dovada calității de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, aceasta se va face fie cu cardul național de asigurări sociale de sănătate sau cu adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni (pentru cei care din motive religioase sau de conștiință refuza in mod expres primirea cardului).